වත්මන් ගරු ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යතුමන්

 

  

අර්ජුන රනතුංග

ගරු අමාත්‍ය

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

 

ගරු ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්

 

                  

 

 

අශෝක් අබෙිසිංහ

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්

                                 

 ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ගරු සභාපතිතුමා.

                                                   

උපාලි මාරසිංහ,

ගරු සභාපති,

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය.